Standard

NS 8175:2005

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS 8175:2019

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden kan brukes til å dokumentere at lydkravene til teknisk forskrift 1997 (TEK’97) [15] etter plan- og bygningsloven (PBL) [17] er oppfylt. Lydkravene i TEK’97 angis som funksjonskrav. Standarden angir grenseverdier til de fleste bygningstyper som den tekniske forskriftens krav gjelder for. Den kan også brukes til å klassifisere bygninger for å oppnå bedre lydforhold enn minstekravene i TEK’97. For bygninger eller deler av dem som ikke er beskrevet i standarden, gjelder likevel funksjonskravene for lydforhold i teknisk forskrift. Lydforhold i arbeidslokaler må også tilpasses grensene for støybelastning i arbeidslokaler som er gitt i "Støy på arbeidsplassen. Forskrifter med kommentarer" utgitt av Direktoratet for Arbeidstilsynet i 1993 [18]. Kriterier for lydforhold er inndelt i lydklasser slik at grenseverdiene til bygninger eller deler av bygninger kan velges etter ønsket bruksformål. Hovedhensikten med revisjonen har vært å klargjøre og presisere uklare formuleringer og å rette opp mangler. Denne 2. utgave av NS 8175 inneholder en del endringer som følge av bestemmelser i nye europeiske og internasjonale standarder (fra CEN og ISO). Det er også foretatt justeringer i noen av grenseverdiene på bakgrunn av kommentarer fra bransjen. Miljømyndighetene har utarbeidet nye planretningslinjer for arealbruk i støyutsatte områder og for etablering av ny støyende virksomhet (se punkt 2) som erstatter en rekke tidligere retningslinjer [bl.a. 19, 20, 21, 22]. Det innføres to støysoner, rød og gul sone, som virkemiddel i planleggingen, og det er gitt nye anbefalte støygrenser med nye målestørrelser, Lden og Lnight, for de fleste større lydkilder i eksternt miljø. Disse grenseverdiene innebærer en sterkere vektlegging av støy på kvelds- og nattestid sammenliknet med døgnekvivalentnivået LpA,eq,24h som er mest benyttet i dag. Klokkeslettene for døgnfordelingen er samtidig endret med én time i samsvar med EU-direktivet [24]. På grunn av disse omfattende endringene i grenser for utendørs støy er det i et nytt tillegg D gitt veiledning for hvordan man kan regne om verdiene mellom de ulike målestørrelsene.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 2
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.120.20
  • National Committee SN/K 2

Produktrelasjon

Produkt livssyklus