Standard

NS 8175:1997

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS 8175:2019

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Standarden fastsetter grenseverdier for lydklasser i form av a) luftlydisolasjon; b) trinnlydnivå; c) etterklangstid (eller akustisk absorpsjon); d) lydnivå (støynivå). For hver bygningstype er grenseverdiene inndelt i fire lydklasser etter forventet bruk av og krav til bygningen. Alle de ulike kriteriene for lydforhold som er angitt for en klasse, skal være oppfylt for at bygningen eller deler av bygningen kan klassifiseres i en lydklasse. Retningslinjer for vurdering av samsvar er angitt i et informative tillegg B. Standarden kan anvendes til å klassifisere bygninger eller deler av bygninger etter lydforholdene i bygningen, til å stille høyere lydkrav for hele eller deler av bygninger enn minstekrav etter teknisk forskrift, og til å stille lydkrav ved rehablitering. Den gir mulighet for produsenter til å deklarere lydklasser for bygninger og gir anvisning for oppfyllelse av lydkrav etter teknisk forskrift. Standarden gir også mulighet for å stille standardiserte differensierte krav til lydforhold i bygninger. De ulike grenseverdier for lydklasser i alle bygningstyper er gitt i egne tabeller. Det er ikke angitt lydklasser for lydisolasjon mellom arbeidslokaler i industri, håndverk, forretning, o.l. Kriterier for lydisolasjon i disse arbeidslokalene angis etter virksomhetens art, og er ikke tatt med i denne standarden. For disse typer arbeidslokaler er det kun gitt grenseverdier for akustisk absorpsjon. Klassene i standarden er knyttet til målemetoder i henhold til Norsk Standard som angitt i punkt 2 og 3. Grenseverdiene for lydklassene gjelder målinger på stedet. Informativt tillegg C gir referanse til annen litteratur. Ved bruksrom med areal mindre enn 2,5 m2 stilles det ikke trinnlydkrav i klasse B, C og D. De spesifiserte klassene for lydnivå gjelder både innendørs lydnivå (fra innendørs tekniske installasjoner og utendørs lydkilder) og utendørs lydnivå (fra tekniske installasjoner og/eller andre utendørs lydkilder). Grenseverdiene for lydnivå skal ikke overskrides av enkeltlydkilder eller av samlet lydnivå fra flere lydkilder. Klassene for lydnivå gjelder ikke for egenaktivitet eller bruk av eget teknisk utstyr og installasjoner i samme bruksenhet eller bruksrom, slike som bruk av egne VVS-installasjoner, o.l. med unntak av klasse A og B for boliger.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.120.20
  • National Committee SN/K 1

Produktrelasjon

Produkt livssyklus