Standard

NS 3960:2013

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS 3960:2019

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden spesifiserer krav og gir anbefalinger for prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg. Kravene og anbefalingene i standarden er også ment å dekke endringer, utvidelser og moderniseringer av automatiske brannalarmanlegg basert på følgende vurderinger. For søknadspliktig tiltak hvor kommunen ikke krever branntekniske utbedringer i andre deler av byggverket gjelder: – utvidelsen prosjekteres etter denne standarden, men brannalarmanlegg i andre deler av bygget berøres ikke; – ved modernisering av gammelt anlegg til ny teknologi byttes anlegget punkt mot punkt. Dette betinger ikke ny prosjektering etter denne standarden. For søknadspliktig tiltak hvor kommunen krever branntekniske utbedringer også i andre deler av byggverket gjelder: – hele brannalarmanlegget (anlegg for utvidelse og andre deler av byggverket) prosjekteres etter denne standard. For ikke søknadspliktig tiltak gjelder: – utvidelsen prosjekteres etter denne standarden, men brannalarmanlegg i andre deler av byggverket berøres ikke; – ved modernisering av gammelt anlegg til ny teknologi byttes anlegget punkt for punkt. Dette betinger ikke prosjektering etter denne standarden. Standarden dekker systemer beregnet for beskyttelse av liv og eiendom. Standarden omfatter systemer med minst én brannmelder eller én branndetektor. Systemene kan være i stand til å gi signaler for å initiere, i tilfelle brann, drift av for eksempel faste brannslokkesystemene og andre tekniske installasjoner som viftestopp, heisstyring, låssystemer osv. Standarden dekker ikke slike tilleggsfunksjoner aktivert gjennom tilknyttede grensesnitt. Standarden dekker ikke bestemmelser om at et automatisk brannalarmanlegg skal installeres i en bygning. Slike krav er dekket i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven med tilhørende veiledning. Røykvarslere utført etter NS-EN 14604 er ikke automatiske brannalarmanlegg i henhold til denne standarden.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 13.220.20
  • National Committee SN/K 11

Produktrelasjon

Produkt livssyklus