Standard

NS 3960:2019

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden spesifiserer krav og gir anbefalinger for prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av brannalarmanlegg. Bestemmelsene i standarden dekker også endringer, utvidelser og moderniseringer av automatiske brannalarmanlegg basert på vurderingene nedenfor. For søknadspliktig tiltak hvor kommunen ikke krever branntekniske utbedringer i andre deler av byggverket gjelder: - utvidelsen prosjekteres etter dette dokumentet, men brannalarmanlegg i andre deler av byggverket berøres ikke; - ved modernisering av gammelt anlegg til ny teknologi byttes anlegget punkt mot punkt. Dette betinger ikke ny prosjektering etter denne standarden. For søknadspliktig tiltak hvor kommunen krever branntekniske utbedringer også i andre deler av byggverket gjelder: - hele brannalarmanlegget (anlegg for utvidelse og andre deler av byggverket) prosjekteres etter denne standard. For ikke søknadspliktig tiltak gjelder: - utvidelsen prosjekteres etter denne standarden, men brannalarmanlegg i andre deler av byggverket berøres ikke; - ved modernisering av gammelt anlegg til ny teknologi byttes anlegget punkt for punkt. Dette betinger ikke prosjektering etter dette dokumentet: - mindre endringer innenfor en branncelle er ikke å betrakte som søknadspliktig, men skal utføres av kompetent personell. Standarden omfatter systemer med minst én brannmelder eller én branndetektor. Systemene kan være i stand til å gi signaler for å aktivere, i tilfelle brann, de faste brannslokkesystemene og andre tekniske installasjoner som viftestopp, heisstyring, låssystemer med mer. Standarden dekker ikke bestemmelser om når et automatisk brannalarmanlegg skal installeres i en bygning. MERKNAD Slike krav er dekket i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven med tilhørende veiledning. Røykvarslere utført etter NS-EN 14604 Røykvarslere er ikke et system i henhold til denne standarden.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 13.220.20
  • National Committee SN/K 11

Produktrelasjon

Produkt livssyklus