Standard

NS-EN 378-2:2016

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne europeiske standarden angir kravene for sikkerhet for personer og eiendom, gir veiledning for beskyttelse av miljøet og etablerer prosedyrer for drift, vedlikehold og reparasjon av kuldeanlegg og gjenvinning av kuldemedium. Termen "kuldeanlegg" som brukes i denne europeiske standarden, innbefatter varmepumper. Del 2 av denne standarden gjelder utformingen, konstruksjonen og installasjonen av kuldeanlegg innbefattet rørledninger, komponenter og materialer. Den innbefatter tilleggsutstyr som ikke dekkes i NS EN 378 1, NS EN 378 3 eller NS EN 378 4 som er direkte knyttet til disse anleggene. Den angir også krav til prøving, ferdigstillelse, merking og dokumentasjon. Kravene til sekundærkuldemediekretser er utelatt, bortsett fra for eventuelle krav til beskyttelse knyttet til kuldeanlegget. Tilleggsutstyr innbefatter for eksempel vifter, viftemotorer, elektriske motorer og transmisjonsinnretninger for åpne kompressoranlegg. Denne standarden gjelder for: a) kuldeanlegg, stasjonære eller mobile, i alle størrelser, bortsett fra luftkondisjoneringsanlegg i kjøretøy som dekkes av en spesifikk produktstandard, f.eks. ISO 13043; b) indirekte kulde- eller varmeanlegg; c) oppstillingssted for kuldeanleggene; d) utskiftede deler og utvidelser, etter at denne standarden er tatt i bruk, hvis de ikke er identiske i funksjon og kapasitet. Anlegg som bruker andre kuldemedier enn de som er oppført i NS EN 378 1:2016, tillegg E, dekkes ikke av denne standarden. Denne standarden gjelder ikke for lagret gods. Denne standarden gjelder ikke kuldeanlegg som ble produsert før standardens utgivelsesdato som en europeisk standard, bortsett fra utvidelser og endringer av anlegget som ble implementert etter utgivelsen. Denne standarden gjelder nye kuldeanlegg, utvidelser eller endringer av allerede eksisterende anlegg, og eksisterende stasjonære anlegg, som overføres og brukes på et annet sted. Denne standarden gjelder også hvis et anlegg konverteres til en annen kuldemedietype. I så fall skal samsvar med de relevante punktene i del 1 til 4 i standarden vurderes.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2016-11
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 27.080
  • ICS 27.200
  • National Committee SN/K 33

Produktrelasjon

Produkt livssyklus