Standard

NS-EN 378-1:2016

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS-EN 378-1:2016+A1:2020

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne europeiske standarden angir kravene for sikkerhet for personer og eiendom, gir veiledning for beskyttelse av miljøet og etablerer prosedyrer for drift, vedlikehold og reparasjon av kuldeanlegg og gjenvinning av kuldemedium. Termen "kuldeanlegg" som brukes i denne europeiske standarden, innbefatter varmepumper. Denne delen av NS EN 378 angir klassifisering og vurderingskriterier som gjelder kuldeanlegg. Disse klassifiserings- og vurderingskriteriene brukes i del 2, 3 og 4. Denne standarden gjelder for: a) kuldeanlegg, stasjonære eller mobile, i alle størrelser, bortsett fra luftkondisjoneringsanlegg i kjøretøy som dekkes av en spesifikk produktstandard, f.eks. ISO 13043; b) indirekte kulde- eller varmeanlegg; c) oppstillingssted for kuldeanleggene; d) utskiftede deler og utvidelser, etter at denne standarden er tatt i bruk, hvis de ikke er identiske i funksjon og kapasitet. Anlegg som bruker andre kuldemedier enn de som er oppført i tillegg E i denne europeiske standarden, dekkes ikke av denne standarden. Tillegg C angir hvordan gå ut over den tillatte fyllingsmengden i et gitt område ved å innføre ekstra sikkerhetstiltak som reduserer risikoen. Tillegg E angir kriterier for sikkerhet og miljømessige hensyn ved ulike kuldemedier som brukes ved kjøling og luftkondisjonering. Denne standarden gjelder ikke kuldeanlegg og varmepumper som ble produsert før standardens utgivelsesdato som en europeisk standard, bortsett fra utvidelser og endringer av anlegget som ble implementert etter utgivelsen. Denne standarden gjelder nye kuldeanlegg, utvidelser eller endringer av allerede eksisterende anlegg, og eksisterende stasjonære anlegg, som overføres og brukes på et annet sted. Denne standarden gjelder også hvis et anlegg konverteres til en annen kuldemedietype. I så fall skal samsvar med de relevante punktene i del 1 til 4 i standarden vurderes. Produktfamiliestandarder som omhandler sikkerheten til kuldeanlegg, har forrang for horisontale og generelle standarder som dekker samme emne.

Dokumentinformasjon

 • Standard fra SN
 • Publisert:
 • Tilbaketrukket:
 • Utgave: 1
 • Versjon: 1
 • Varetype: NAT
 • Products.Specs.pages
 • ICS 01.040.27
 • ICS 27.080
 • ICS 27.200
 • National Committee SN/K 33

Produktrelasjon

Produkt livssyklus