Standard

NS 3472:2001

Tilbaketrukket

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Standarden fastlegger regler for prosjektering av stålkonstruksjoner. Med stålkonstruksjoner forstås i denne standard bærende konstruksjoner i bygninger, bruer, master, stativer, kranbaner, kraner osv. Bærende konstruksjoner for faste og flytende installasjoner på kontinentalsokkelen er også dekket. For enkelte av konstruksjonene kan myndighetsgitte regler komme i tillegg. Prosjektering etter denne standarden omfatter å klarlegge prosjektforutsetninger og utarbeide konstruksjonsberegninger, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon, samt angi krav til materialer, utførelse og kontroll. Standarden gjelder for stålmaterialer innenfor de angitte fasthetsklasser. Standarden forutsetter at prosjekteringen utføres av fagfolk med den nødvendige teoretiske og praktiske innsikt.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 3
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.080.10
  • National Committee SN/K 73

Produktrelasjon

Produkt livssyklus