Standard

NS 8404:2013

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

I denne protokollen angis virkeområdet for NS 8404 og viktige forutsetninger for bruken av standarden. Protokollen gjelder derfor forhold som i tid ligger forut for inngåelsen av den individuelle kontrakt basert på NS 8404. Den individuelle kontrakten vil ikke bli ugyldig i tilfelle partene avviker fra de rammer for bruken som fremgår i det følgende. Det understrekes imidlertid at slike avvik vil kunne være illojale i forhold til de forutsetninger standarden bygger på og som ligger til grunn for balanseringen av de løsninger den angir. Innledende om standarden Standarden har til formål å regulere kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om uavhengige kontrolloppdrag innenfor bygg og anlegg. Komiteen har tatt utgangspunkt i den obligatoriske uavhengige kontrollen etter plan- og bygningslovgivningen. Standarden er utarbeidet på grunnlag av NS 8402, og det er bare foretatt slike tilpasninger som er ansett nødvendige for å kunne bruke denne som kontraktsgrunnlag for uavhengige kontrolloppdrag. Det er ikke vurdert gjennomgripende endringer som kunne vært naturlige dersom formålet hadde vært å utarbeide en kontrollkontrakt fra grunnen av. Standarden gir uttrykk for hva komiteens medlemmer er blitt enige om som alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag. Det er en forutsetning at standarden anvendes uten andre endringer eller avvik enn de standarden selv eller protokollen åpner for. Andre avvik kan kun gjøres dersom spesielle forhold ved det enkelte prosjekt, for eksempel gjennomføringsmodell, tilsier det. Standarden er ikke utarbeidet med sikte på forbrukerforhold. Vederlagsformat Standarden åpner for å bruke honorar etter medgått tid, fast pris, eller en kombinasjon av disse vederlagsformatene. Hel eller delvis fast pris bør kun benyttes der oppdragsgiveren forut for kontraktsinngåelsen har spesifisert ytelsen, kontrollprosessen, beskrevet underlagsmaterialet og andre forhold av betydning for oppdragets utførelse, tilstrekkelig til at kontrolløren med rimelig grad av sikkerhet kan kalkulere ressursforbruket. Risikoen for konsekvensene av kontrollørens feil eller forsinkelse Komiteen har lagt til grunn at byggherren overfor prosjekterende og utførende har ansvar for kontrolløren på linje med det ansvar han har for sine kontraktsmedhjelpere.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • National Committee SN/K 350
  • ICS 91.010.20