Standard

NS 3808:2017

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden angir konsekvenstiltak ved ombygging av løfteinnretninger for å ivareta sikkerhets-messige forhold. Standarden beskriver også forhold ved eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau som har vesentlig betydning for sikkerheten, der det kan være nødvendig å gjennom¬føre kompenserende tiltak uavhengig av ombygging. Standarden juridisk grunnlag er avhengig av de henvisningene som gjøres i TEK. Følges standardens anvisning for endring og reparasjon av løfteinnretninger, betyr dette at DiBK sine krav til minimumsløsninger er oppfylt. Fravikes disse løsningene skal det ved analyse gjøres rede for at en annen løsning er minst like god. Standarden:  angir kompanserende tiltak for å øke sikkerheten i eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau.  gjør det mulig å vurdere sikkerhetsnivået i heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau; Standarden angir ikke retningslinjer for oppgradering av typegodkjente installasjoner etter direktivene eller der installasjonene følger harmonisere standarder.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.140.90
  • National Committee SN/K 37