Standard

NS 3720:2018

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

1 Omfang Dette dokumentet angir en beregningsmetode for klimagassutslipp som kan knyttes til en bygning gjennom dens livsløp. Dette omfatter produkter, varer og tjenester relatert til bygging samt drift, bruk og avhending av bygningen. Dokumentet definerer krav til metode for beregning av klimagassutslipp fra hele bygningens livsløp, fra vugge til grav. Standarden kan anvendes til å beregne klimagassutslipp knyttet til livsløpet til en hel bygning eller deler av en bygning samt til deler av livsløpet til bygningen eller bygningsdelen. Dette dokumentet bygger på NS-EN 15978 Bærekraftige byggverk – Vurderinger av bygningers miljøprestasjon – Beregningsmetode , men er begrenset til beregning av utslipp av klimagasser. Dokumentet avgrenser og presiserer metoden for klimagassberegninger i forhold til krav stilt i NS-EN 15978 . Dokumentet stiller krav om at NS-EN 15978 skal følges om ikke annet er oppgitt. Dokumentet utvider systemgrensen sett i forhold til NS-EN 15978 ved å inkludere transport i driftsfasen, det vil si transport av personer som bruker bygningen, samt varetransport som er knyttet til de samme brukerne.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.040.99
  • National Committee SN/K 356